REKISTERISELOSTE [HENKILÖTIETOLAKI (523/1999) 10 §]


1. Rekisterinpitäjä

Asianajotoimisto Tuutti Oy
y-tunnus 0832114-0
PL 151 33101 Tampere
katuosoite Lapintie 6B 33100 Tampere

toimisto@jaakkotuutti.fi

puh 03-2234491


2. Rekisterin nimi

Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asiakasrekisteri.


3. Rekisterin käyttötarkoitus

Toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden
kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asianajotoiminnassa.
Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa.
Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.


4. Asiakasrekisterin tietosisältö

Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asianajotoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat.
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.
Tarvittaessa henkilötunnus taikka syntymäaika.
Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö.
Suoritetut toimenpiteet.
Laskutustiedot.
Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti.
Asiakkaiden vastapuolet.

Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia asianajotoiminnassa ja toimeksiannon hoitamisessa. Asiakkaista ei kerätä mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä asianajotoiminnan harjoittamiseen taikka toimeksiantonsa hoitamiseen.


5. Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen

Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti
kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytetä.


6. Asiakastietojen suojaamisen yleiset periaatteet

Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan
suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.
Asiakastietoja voivat ainoastaan käyttää toimeksiannon
toteutukseen osallistuvat.
Rekisteripitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat
käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin
työtehtävät sitä edellytettävät.

Asiakasrekisteriin ei ole ulkoista verkkoyhteyttä.

Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

Asiakaskansiot ovat rekisterin mukaisessa järjestyksessä henkilökunnan jatkuvan silmälläpidon alaisina ja muuna kun työaikana asianmukaisesti lukituissa ja elektronisesti valvotuissa hälytysjärjestelmällä varustetuissa tiloissa.


7. Tietojen säilyttäminen

Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus, asiakkaan palveluiden tuottaminen ja Suomen asianajajaliiton säännöt edellyttävät. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.


8. Tietojen oikaisu

Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.