Siirry sisältöön

Rekisteriseloste

Rekisteriseloste

[TIETOSUOJA-ASETUS EPNAs (EU) 2016/679 30 art]

1. Rekisterinpitäjä
Asianajotoimisto Tuutti Oy
y-tunnus 0832114-0
Lapintie 6B 33100 Tampere
toimisto@jaakkotuutti.fi
puh 0400-623019

2. Rekisterin nimi
Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asiakasrekisteri.

3. Rekisterin käyttötarkoitus
Toimeksiantojen hoidon järjestäminen, suunnittelu ja toteutus sekä toimenpiteiden
kohdistaminen kuhunkin toimeksiantoon Asianajotoimisto Tuutti Oy:n asianajotoiminnassa.
Mahdollisten esteellisyyksien selvittäminen toimeksiantoa vastaanotettaessa. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

4. Asiakasrekisterin tietosisältö
Asiakasrekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Asianajotoimiston nykyiset ja entiset asiakkaat.
Asiakkaan nimi ja yhteystiedot.
Tarvittaessa henkilötunnus taikka syntymäaika.
Yhteisöasiakkaan yhteyshenkilö.
Suoritetut toimenpiteet.
Laskutustiedot.
Toimeksiannon asiasisältö oikeudellisen luokituksen mukaisesti.
Asiakkaiden vastapuolet.
Kaikki rekisterin sisältämät tiedot ovat olennaisia asianajotoiminnassa ja toimeksiannon hoitamisessa. Asiakkaista ei kerätä mitään sellaista tietoa, jolla ei ole suoraa yhteyttä asianajotoiminnan harjoittamiseen taikka toimeksiantonsa hoitamiseen.

5. Asiakasrekisteritietojen luovuttaminen
Asiakasrekisteritietoja ei luovuteta säännönmukaisesti eikä satunnaisesti
kenellekään eikä mitään tarkoitusta varten, ellei laki sitä edellytetä.

6. Asiakastietojen suojaamisen yleiset periaatteet
Asiakastiedot on säädetty salassa pidettäviksi. Niitä ei luovuteta sivullisille ilman asiakkaan suostumusta tai nimenomaista lainsäännöstä.
Asiakastietoja voivat ainoastaan käyttää toimeksiannon toteutukseen osallistuvat.
Rekisteripitäjän johtohenkilöt päättävät organisatorisista ratkaisuista ja antavat käyttöoikeudet työntekijöille asiakasrekisteritietoihin siinä laajuudessa kuin työtehtävät sitä edellytettävät.
Asiakasrekisteritietoja käsitellään automaattisen tietojenkäsittelyn avulla.
Tietokoneella olevia tietoja käytetään käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.
Asiakaskansiot ovat rekisterin mukaisessa järjestyksessä henkilökunnan jatkuvan silmälläpidon alaisina ja muuna kun työaikana asianmukaisesti lukituissa ja elektronisesti valvotuissa hälytysjärjestelmällä varustetuissa tiloissa.

7. Tietojen säilyttäminen
Asiakasrekisterin tietoja säilytetään niin kauan, kuin rekisterin käyttötarkoitus, asiakkaan palveluiden tuottaminen ja Suomen asianajajaliiton säännöt edellyttävät. Kirjanpidollisten velvollisuuksien täyttämiseksi asiakasrekisterin tietoja säilytetään vähintään 10 vuotta.

8. Tietojen oikaisu
Asiakasrekisterin sisältämiä tietoja päivitetään asiakkaan pyynnöstä aina viipymättä tai kun tiedoissa muuten havaitaan virheitä.